Algemene voorwaarden

UniTracer | 2017

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

  • In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 

Juridische entiteit: UniTracer B.V.

 

Bijlage: Aanhangsel bij de Algemene voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

 

Dienst: De door UniTracer krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren Dienst, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;

 

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechte, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

 

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met UniTracer.

 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en UniTracer betreffende levering van de Dienst;

 

Partijen: UniTracer en Opdrachtgever en mogelijke derden werkend aan de Dienst;

 

Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Bijlages:

Bijlage Algemene Voorwaarden website en webshop ontwikkeling

Bijlage Algemene Voorwaarden software ontwikkeling

Bijlage Algemene Voorwaarden campagnevoering

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van UniTracer, Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen tussen UniTracer en Opdrachtgever, dan wel haar rechtsopvolger. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn ook de specifieke Bijlage(n) van de Algemene Voorwaarden van toepassing die tussen UniTracer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.2 Wanneer in de Algemene Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door UniTracer en Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

2.4 De Algemene Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventueel door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- en andere voorwaarden.

2.5 Als de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen UniTracer en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht genomen zal worden.

2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang.. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een specifieke Bijlage hebben de bepalingen uit de specifieke Bijlage(n) voorrang.

2.8 Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Offerte en andere aanbiedingen van UniTracer zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij anders door UniTracer schriftelijk is aangegeven.

3.2 Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van 2 weken na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens naar haar aan UniTracer verstrekte gegevens waarop UniTracer haar aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, heeft UniTracer het Recht om de aanbieding te wijzigen.

3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van UniTracer.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst en levering

4.1 UniTracer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen UniTracer en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst UniTracer een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een Service niveau (SLA) worden steeds schriftelijk overeengekomen.

4.2 Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings0termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

4.3 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is UniTracer gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4 UniTracer is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van UniTracer en zal UniTracer hiervan melding maken aan Opdrachtgever.

4.5 UniTracer is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

4.6 Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijkgedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient UniTracer de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijden de nieuwe acceptatietest wederom door Opdrachtgever schriftelijk wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.

4.7 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of hulppersoon van Opdrachtgever worden gebracht.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden.

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van UniTracer slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer Partijen dat zijn overeengekomen, is UniTracer verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting wordt overschreden.

5.3 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop UniTracer de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen 14 dagen(14) dagen na factuurdatum betalen.

5.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan UniTracer de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten voor externe deskundigen.

5.5 UniTracer heef het recht Diensten die zich nog onder UniTracer bevinden onder zich te houden wanneer Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die UniTracer nog onder zich houdt.

5.6 UniTracer is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform door het CBS(Consumentenprijsindex ‘Alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 15%. UniTracer is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum in te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

5.7 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.

5.8 UniTracer is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.

5.9 Opdrachtgever gaat akkoord  met elektronische facturatie door UniTracer en zorgt voor een actueel factuuradres.

 

Artikel 6. Wijzigingen van opdracht, c.q. meerwerk

6.1 Opdrachtgever aanvaart dat de tijdsplanning van de vereenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal UniTracer dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

6.2 Indien op grond van de wijziging van de Overeenkomst als gevolg van wensen of verzoeken van Opdrachtgever, door UniTracer extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk) , zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 UniTracer is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan 15% van de oorspronkelijke overeengekomen totale vergoeding.

6.4 Indien de kosten voor meerwerk meer dan 15% bedragen, zal UniTracer Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken.

 

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan UniTracer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door UniTracer in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan UniTracer worden verstrekt en zal alle door UniTracer verlangde medewerking verlenen. Offertes aanbiedingen van UniTracer, alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

7.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan UniTracer zijn verstrekt, heeft UniTracer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door UniTracer gebruiksnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is zij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet en grove schuld aan de zijde van UniTracer.

7.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door UniTracer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van UniTracer verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

 

 

Artikel 8. (Tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan

8.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

8.3 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.

8.4 Ontbinding op grond van ontoerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke tekortkoming, tenzij anders bepaald in de ze Algemene Voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.

8.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen UniTracer reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat UniTracer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die UniTracer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen UniTracer reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met in achtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6 In het geval van ontbinding van de Overeenkomst, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken.

8.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 9. IE-Rechten

9.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten die rusten op al de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die UniTracer ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij UniTracer en/of haar licentiegevers.

9.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijke anders is bepaald, geldt het verleende gebruikersrecht alleen voor Nederland.

9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.

9.4 UniTracer doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

9.5 Het is UniTracer toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

9.6 UniTracer behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

9.7 UniTracer vrijwaart Opdrachtgever voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door UniTracer zelf ontwikkelde (delen van) de Diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-Recht onder de voorwaarde dat Opdrachtgever UniTracer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan UniTracer. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan UniTracer verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvordering te verweren.

9.8 De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring, vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:

(i) door Opdrachtgever aan UniTracer ter beschikking gestelde materialen; en/of

(ii) wijzigen die Opdrachtgever in de Dienst heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

9.9 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door UniTracer zelf ontwikkelde Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorende IE-Recht of indien naar het oordeel van UniTracer een gerede kans bestaat dat een zodanig inbreuk zich voordoet, zal UniTracer zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de Dienst (of iets functioneels gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien UniTracer naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever de geleverde Dienst ongestoord kan blijven gebruiken, zal UniTracer het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van UniTracer wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

 

Artikel10. Privacy

10.1 Indien in het kader van verrichten van de Diensten door UniTracer Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet UniTracer als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens en Opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ worden aangemerkt.

10.2 Opdrachtgever staat er jegens UniTracer voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart UniTracer tegen elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens in het kader van de Overeenkomst.

10.3 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens (zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en verwijderen van Persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoording voor nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. UniTracer zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzetten van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

10.4 UniTracer zal passende technische en organisatorische  maateregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de |Persoonsgegevens die zij verwerkt in opdracht van Opdrachtgever te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen. UniTracer zal de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinde verwerken.

10.5 UniTracer zal met Opdrachtgever de te nemen technische en organisatorische maatregelen bespreken ten einde Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige ander vorm van onrechtmatige verwerking.

10.6 Opdrachtgever erkent dat zij volledige kennis heeft van de door UniTracer te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdende met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

10.7 Indien zich, ondanks het feit dat UniTracer de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van
i) vernietiging
ii) verlies
iii) vervalsing
iv) niet toegelaten verspreidingen/of toegang tot, dan wel
v) enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, kan Opdrachtgever UniTracer niet aansprakelijk houden voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.

10.8 Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar het oordeel van UniTracer, niet als passende technische en organisatorische maatregelen beschouwd kunnen worden, vindt de doorvoering van deze maateregelen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats en accepteert UniTracer geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.

10.9 Opdrachtgever vrijwaart UniTracer volledig tegen alle claims van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthoudende instanties, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door UniTracer getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 10.8 niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.

 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar-, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (‘Vertrouwelijke Informatie’) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.

11.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de ) Overeenkomst.

11.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:

i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;
iv)op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichtingen tot geheimhouding te openbaren;
v) op grond van et- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heef gesteld;
vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.
vii) elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (een) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij. Medewerkers van de andere Partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van UniTracer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekering van UniTracer wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding, waarbij in geval van duurovereenkomsten de bedongen vergoeding voor een jaar zal gelden.

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

i) redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestaties van UniTracer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
ii) redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangede voorzieningen doordat UniTracer op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering.
iii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst
iv) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van UniTracer voor andere dan directe schade (‘indirecte schade’), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

12.4 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van UniTracer of diens leidinggevenden (‘eigen handelen’0.

12.5 De aansprakelijkheid van UniTracer wegens ontoerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever UniTracer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en UniTracer ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De in gebreke stelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat UniTracer in staat is adequaat te reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij UniTracer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen UniTracer vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

12.7 Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever. UniTracer accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat Opdrachtgever van de Diensten maakt. Opdrachtgever vrijwaart UniTracer voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming ion de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbreking van de toelevering van elektriciteit, stakingen oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorzien omstandigheden.

13.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.

13.4 Indien UniTracer ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en /of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijke akkord gaat.

 

Artikel15. Schikking en bemiddeling

15.1 Indien een geschil tussen Partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.

 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.3 Enige geschillen die tussen UniTracer en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Zutphen.

 

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief bijlages, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Bijlage website en webshop ontwikkeling

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing indien UniTracer in opdracht van Opdrachtgever een website en/of webshop (hierna: ‘Website’) ontwikkeld. De overige met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Bijlage zijn gedefinieerd in de algemene bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Website ontwikkeling

2.1 De Website zal door UniTracer worden ontwikkeld overeenkomstig de specificaties die in de Overeenkomst zijn opgenomen.

2.2 UniTracer heeft het recht een schriftelijk akkoord te verlangen op een ontwerp en/of concept van de Website alvorens met de ontwikkeling te starten en de ontwikkeling op te  schorten tot dit akkoord is ontvangen.

 

Artikel 3. Gebruiksrecht

3.1 Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, verleent UniTracer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Website te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, worden de broncode van de Website en de bij de ontwikkeling van de Website gebruikte of voortgebrachte technische documentatie niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

3.3 Indien Opdrachtgever dit verzoekt, zal UniTracer de broncode van de Website, op kosten van Opdrachtgever, bij een door UniTracer geselecteerde escrow deponeren ten behoeve van het waarborgen van het gebruik van de Website door Opdrachtgever.

3.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Website zal Opdrachtgever het gebruik stoppen en alle kopieën van de Website aan UniTracer retourneren dan wel vernietigen, zulks ter keuze van UniTracer.

3.5 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Website te gebruiken voor handelingen en /of gedragingen in strijd met de Overeenkomst, enige geldende wet- of regelgeving, de openbare orde, de goede zeden of op een anderszins onrechtmatige wijze. Opdrachtgever vrijwaart UniTracer voor alle aanspraken van derden ter zake van overtredingen van het hiervoor bepaalde.

3.6 Indien de IE-Rechten op (een deel van) de Website toekomen aan licentiegevers van UniTracer, zal Opdrachtgever mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen en -voorwaarden van deze derden, waaronder – maar niet beperkt tot – content management software.

 

Artikel 4. Alevering, installatie en acceptatie

4.1 UniTracer zal de Website afleveren op de manier die in de Overeenkomst is bepaald.

4.2 Als een acceptatietest is overeengekomen, geldt de Website als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, of, als UniTracer voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 4.5 ontvangt, op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zin hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 4.8 een acceptatie niet in de weg staan.

4.3 In afwijking van het voorgaande zal de Website, indien Opdrachtgever deze vóór het moment van acceptatie openbaar maakt of anderszins gebruikt voor productieve of operationele doeleinden maakt, al gelden als volledig geaccepteerd vanaf het begin van dat gebruik.

4.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Website fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever UniTracer hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Website zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

4.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Website fouten bevat, zal Opdrachtgever UniTracer uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. UniTracer zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij UniTracer gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de Website aan te brengen.

4.6 Opdrachtgever mag acceptatie van de Website niet onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en ook niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die ingebruikname van de Website redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van UniTracer om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 5 van deze Bijlage, indien toepasselijk, te herstellen.

4.7 UniTracer is niet gehouden tot het herstellen van eventuele fouten als bedoeld in artikel 4.5 en artikel 4.6 indien deze ontstaan zijn  als gevolg van:

i) een aanpassing van de Website, van welke aard ook, die niet door UniTracer is aangebracht;
ii) het gebruik van de Website op een wijze die niet is toegestaan ingevolgde de Overeenkomst;
iii) onjuist gebruik van de Website, al dan niet door de Opdrachtgever; of
iv) invoerfouten of fouten die verband houden met de door de Opdrachtgever gebruikte gegevens.

4.8 Indien de Website in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of onderdeel onverlet.

 

Artikel 5. Garanties

5.1 UniTracer zal zich naar beste vermogen inspannen fouten in de Website binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van twee (2) maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen twee (2) maanden na acceptatie, gedetailleerd omschreven bij UniTracer zijn gemeld.

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen garandeert UniTracer niet dat de Website (goed) functioneert in combinatie met alle programmatuur (waaronder webbrowsers, en/of apparatuur) of dat de Website zonder storingen, onderbrekingen of andere fouten functioneert en/of bereikbaar is.

5.3 Indien UniTracer een Website of Diensten aan Opdrachtgever aflevert die UniTracer van diens toeleverancier heeft gekregen, is UniTracer niet tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop UniTracer ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken, op voorwaarde dat UniTracer hiervan melding maakt aan Opdrachtgever.

5.4 De garantieverplichting vervalt indien:

i) Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van UniTracer wijzigingen in de Website aanbrengt of doet aanbrengen;
ii) sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever;
iii) sprake is van andere niet aan UniTracer toe te rekenen oorzaken; of
iv) de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.

5.5 UniTracer zal zich inspannen, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, aangetaste of verloren gegane informatie te herstellen.

 

Bijlage Software Ontwikkeling

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing indien UniTracer in opdracht van Opdrachtgever computerprogrammatuur (inclusief documentatie, update, upgrades en wijzigingen), hierna ’Software’ ontwikkelt. De overige met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Bijlage zijn gedefinieerd in de algemene bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Gebruiksrecht

2.1 UniTracer verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Software te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht Software te laden en uit te voeren.

2.2 Indien gebruik van de Software op één verwerkingseenheid is overeengekomen kan, bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid, de Software voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.

2.3 De Software mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt  in en voor zijn eigen bedrijf of organisatie. Opdrachtgever zal de Software niet gebruiken in het kader van verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’), of anderszins gebruiken ten behoeve van derden.

2.4 Opdrachtgever zal instructie en aanwijzingen van UniTracer met betrekking to de Software opvolgen, waaronder mede begrepen het installeren van eventuele patches en updates ten behoeve van de Software.

2.5 Opdrachtgever zal de Software niet ter beschikking van derden stellen, tenzij dit in de Overeenkomst is bepaald.

2.6 Opdrachtgever mag de Software op generlei wijze verveelvoudigen of aan derden openbaar maken. Het is Opdrachtgever onder meer, maar niet daartoe beperkt, niet toegestaan:

i) de Software te wijzigen, te vertalen, tot de broncode te herleiden, te decompileren of te de-assembleren dan wel afgeleide werken daaruit te creëren; informatie die nodig is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk ontwikkeld computerprogramma met de Software tot stand te brengen (als bedoeld in artikel 6 van Richtlijn 91/250/EG van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s) kan desgevraagd van UniTracer worden verkregen tegen betaling van de alsdan bij UniTracer geldende administratietarieven;
ii) de Software over te dragen (behoudens uitdrukkelijke toegestane gevallen), uit te lenen , te verhuren, te leasen, te distribueren, te gebruiken om diensten te verlenen aan derden of ten behoeve van derden, dan wel rechten ten aanzien van de Software of documentatie in enigerlei vorm aan derden te verlenen, tenzij UniTracer haar voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft verleend, de eventueel geldende vergoeding(en) is (zijn) betaald en aan alle overige voorwaarden van UniTracer is voldaan; of
iii) de aanduidingen, labels of markeringen van auteursrecht en van overige intellectuele eigendomsrechten op de Software of documentatie te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

2.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen de broncode van de Software en de bij de ontwikkeling van de Software voortgebrachte technische documentatie niet aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

2.8 Indien Opdrachtgever dit verzoekt, zal UniTracer de Software, op kosten van Opdrachtgever, bij een door UniTracer geselecteerde escrow dienstverlener in escrow deponeren ten behoeve van de continuïteit van de Diensten van Opdrachtgever.

2.9 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Software zal Opdrachtgever het gebruik stoppen en alle in haar bezit zijnde exemplaren van de Software aan UniTracer retourneren.

2.10 Indien UniTracer door middel van technische bescherming de Diensten heeft beveiligd (bijvoorbeeld ‘firewalls’ of beveiligingssleutels), is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van Software te maken zal UniTracer op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie ter beschikking stellen.

2.11 Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Software. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Software te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden alsmede het bepaalde inde Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart UniTracer voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het voorgaande.

2.12 Indien de IE-rechten op (een deel van) de Software toekomen aan licentiegevers van UniTracer, zal Opdrachtgever mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen en –voorwaarden van deze derden, waaronder bepalingen met betrekking tot prijswijzigingen.

 

Artikel 3. Aflevering, installatie en acceptatie

3.1 UniTracer zal de Software afleveren op de manier die in de Overeenkomst is bepaald.

3.2 Als dat in de Overeenkomst is bepaald, zal UniTracer de Software voor rekening en risico van Opdrachtgever installeren. Dataconversie zal alleen uitgevoerd worden indien uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3 Als geen acceptatietest overeengekomen is, geldt de Software als geaccepteerd bij de aflevering.

3.4 Als wel een acceptatietest is overeengekomen geldt de Software als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, of, als UniTracer voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 3.7 ontvangt, op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 3.8 een acceptatie niet in de weg staan.

3.5 In afwijking van het voorgaande zal de Software, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, al gelden als volledig geaccepteerd vanaf het begin van dat gebruik.

3.6 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Software fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever UniTracer hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Software zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

3.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Software fouten bevat, zal Opdrachtgever UniTracer uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. UniTracer zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij UniTracer gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de Software aan te brengen.

3.8 Opdrachtgever mag acceptatie van de Software niet onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en ook niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Software redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van UniTracer om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 4 van deze Bijlage, indien toepasselijk, te herstellen.

3.9 UniTracer is niet gehouden tot het herstellen van eventuele fouten ontstaan als gevolg van:

i) een aanpassing van de Software, van welke aard ook, die niet door UniTracer is aangebracht;
ii) het gebruik van de Software op een wijze of in samenhang met andere Software of apparatuur, die niet in de bijbehorende documentatie is omschreven of anderszins niet is toegestaan ingevolge de Overeenkomst;
iii) het gebruik van een versie van de Software die meer dan twee (2) maanden ouder is dan de laatst aan Opdrachtgever aangeboden versie;
iv) onjuist gebruik van de Software, al dan niet door Opdrachtgever;
v) fouten in software, hardware, communicatie-apparatuur, randapparatuur of andere apparatuur van derbrden, of het nalaten van Opdrachtgever om die apparatuur en/of Software regelmatig te onderhouden; of
vi) invoerfouten of fouten die verband houden met de door de Opdrachtgever gebruikte gegevens.

3.10 Indien de Software in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

 

Artikel 4. Garanties

4.1 UniTracer zal zich naar beste vermogen inspannen fouten in de Software binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van twee (2) maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen twee (2) maanden na acceptatie, gedetailleerd omschreven bij UniTracer zijn gemeld.

4.2 Indien UniTracer Software of Diensten aan Opdrachtgever aflevert die UniTracer van diens toeleveranciers heeft gekregen, is UniTracer niet tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop UniTracer ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken, op voorwaarde dat UniTracer hiervan melding maakt aan Opdrachtgever.

4.3 De garantieverplichting vervalt indien;

i) Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van UniTracer wijzigingen in de Software aanbrengt of doet aanbrengen;
ii) sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever;
iii) sprake is van andere niet aan UniTracer toe te rekenen oorzaken; of
iv) de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.

4.4 UniTracer zal zich inspannen , voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, aangetaste of verloren gegane informatie te herstellen.

 

Artikel 5. Software van toeleveranciers

5.1 Indien en voor zover UniTracer Software van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door UniTracer schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die Software de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij UniTracer en UniTracer zal deze aan Opdrachtgever op zijn verzoek toezenden.

5.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en UniTracer om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

 

Bijlage Campagnevoering

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing indien Opdrachtgever van UniTracer Diensten afneemt op het gebied van mediale campagne voering, telecommunicatie ten behoeve van afspraken, online advertentieverkoop, alsmede webshop management, hierna te noemen ‘Campagnevoering’.

 

Artikel 2. Prognoses

2.1 Voor zover door UniTracer vooraf in plan van aanpak of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van Campagnevoering, zijn dit slechts schattingen en  binden deze UniTracer niet.

 

Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever zal alle door UniTracer redelijkerwijs verlangde medewerking verlenen en verstrekt aan UniTracer tijdig alle informatie redelijkerwijs noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door UniTracer in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, waaronder informatie met betrekking tot  telemarketing wetgeving, reclameverboden en informatieverplichtingen.

3.2 indien Opdrachtgever – al dan niet via een derde partij – (advertentie) materiaal aan UniTracer aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat materiaal steeds in overeenstemming is opgesteld met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Nederlandse Reclamecode en de herziene Code Telemarketing en staat Opdrachtgever er tevens voor in dat dit materiaal geen inbreuk maakt op enige (intellectiele eigendoms-)rechten van derden.

3.3 Indien Opdrachtgever – al dan niet via een derde partij – (advertentie)materiaal aanlevert staat Opdrachtgever er voor in dat het materiaal voldoet aan technische specificaties zoals door UniTracer vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld, vrij is van technische gebreken en genoegzaam geschikt is voor plaatsing van eventuele (online) meetsystemen.

 

Artikel 4 Verplichtingen UniTracer

4.1 Op verzoek van Opdrachtgever specificeert UniTracer binnen redelijke termijn na besteding van het door Opdrachtgever beschikbaar gestelde budget voor Campagnevoering, welk deel van het budget besteed is aan inkoop van media, beeldmateriaal en andere mogelijke inkopen en welk deel besteed is aan kosten voor het campagnemanagement.

4.2 Indien UniTracer zelfstandig (advertentie) materiaal in opdracht van Opdrachtgever opstelt, staat UniTracer er voor in dat het materiaal geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, waarbij enige aansprakelijkheid van UniTracer vervalt in geval Opdrachtgever geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt in strijd met het bepaalde in artikel 3.1

 

 

 

Artikel 5. Toegang accounts derden

5.1  Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever UniTracer alle benodigde informatie voor toegang tot accounts bij derde dienstverlenende partijen en/of toegang tot de database van Opdrachtgever zelf.

5.2 UniTracer zal door Opdrachtgever verstrekte redelijke instructie en richtlijnen ten aanzien van het gebruik van account van Opdrachtgever bij derde dienstverlenende partijen en/of de database van Opdrachtgever, opvolgen. UniTracer heeft echter enkel verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever en is op geen enkele wijze aansprakelijk ten opzichte van derde partijen.

5.3 Voor zover Opdrachtgever gebruik maakt van accounts van UniTracer bij derde dienstverlenende partijen, volgt Opdrachtgever steeds strikt de door UniTracer verstrekte instructies dienaangaande, waaronder – maar niet beperkt tot – betalingstermijnen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart UniTracer voor alle schade die het gevolg is van het niet tijdig naleven van deze instructies door Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Cookies

6.1 Voor zover de activiteiten van Opdrachtgever of de partij met wie ten behoeve van Opdrachtgever overeenkomsten worden gesloten in het kader van Campagnevoering, inhouden het plaatsen en uitlezen van informatie op de randapparatuur van eindgebruikers (hierna: cookies), erkent Opdrachtgever dat Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid heeft te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving bij het plaatsen en uitlezen van Cookies en erkent dat op UniTracer in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid rust.

6.2 Opdrachtgever staat er voor in dat Opdrachtgever steeds volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot Cookies, waaronder – maar niet beperkt tot –  de Telecommunicatiewet. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat Opdrachtgever in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (i) geen Cookies plaatst, laat plaatsen, uitleest of laat uitlezen voordat Opdrachtgever hiervoor toereikende toestemming van de eindgebruiker heeft, en (ii) eindgebruikers toereikende informatie verschaft in de vorm van een Cookie policy, voordat Opdrachtgever tot plaatsing en uitlezing van Cookies overgaat. Opdrachtgever zal dit steeds op verzoek van UniTracer toereikend schriftelijk (kunnen) aantonen.

6.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die door UniTracer wordt geleden of zal worden geleden als gevolg van het niet-nakomen van dit artikel 6 en/of het gevolg is van enige overtreding door Opdrachtgever van toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart UniTracer volledig tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthoudende instanties, die het gevolg zijn en/of verband houden met een schending van dit artikel 6 door Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Metingen

7.1 Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen wordt uitgegaan van de administratie- en meetsystemen van UniTracer, tenzij uit de meetsystemen van Opdrachtgever een hogere berekening volgt, in welke geval zal worden uitgegaan van de meetsystemen van Opdrachtgever.

7.2 Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zal, tenzij anders wordt overeengekomen, worden uitgegaan van relevante elementen van de campagnevoering waaronder:

i) de bruto afspraken score zoals deze in de agenda zijn opgenomen;
ii) het aantal clicks en/of views zoals in de Overeenkomst is opgenomen;
iii) de bruto orderwaarde, waarbij door eindgebruikers geplaatste onvoltooide bestellingen tevens als order worden aangemerkt waarover de overeengekomen vergoeding zal worden berekend, tenzij het verschil tussen bruto en netto orderwaarde aantoonbaar toe te rekenen is aan UniTracer; of
iv) alle andere criteria zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

7.3 In geval van onderbreking, vermoedelijke beïnvloeding van de meetsystemen of een afwijking van meer dan 10% tussen de eetsystemen van UniTracer en Opdrachtgever, is UniTracer gerechtigd de verschuldigde vergoeding te berekenen aan de hand van redelijkerwijze in te schatten meetresultaten, al dan niet ingeschat op basis van eerdere meetresultaten.

Contact